DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ - Komenda Miejska Policji w Elblągu

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

Komenda Miejska Policji w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Komendy Miejskiej Policji w Elblągu – http://www.elblag.policja.gov.pl/

Data publikacji strony internetowej: 17.01.2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.09.2020

Strona internetowa http://www.elblag.policja.gov.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niekompatybilność – nazwa, rola, wartość – 5 przypadków

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://www.elblag.policja.gov.pl/ spełnia wymagania w 98.48 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod nr telefonu 47 73 412 06, e-mail: jakub.sawicki@elblag.ol.policja.gov.pl 

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie podmiotowej oraz żądania zapewnienia dostępności należy kierować pod nr 47 73 412 06, e-mail: jakub.sawicki@elblag.ol.policja.gov.pl 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Komenda Miejska Policji w Elblągu 

Al. Tysiąclecia 3

82-300 Elbląg

tel. 47 73 415 55

Wjazd do budynku Komendy Miejskiej Policji w Elblągu możliwy jest od ulicy Hetmańskiej. Siedziba oznaczona jest tablicą z numerem i nazwą ulicy oraz napisem Komenda Miejska Policji w Elblągu umieszczonym nad wejściem głównym do budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody, od jego lewej i prawej strony. Przy schodach do wejścia głównego po prawej i lewej stronie znajdują się poręcze. Brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózku. W holu głównym, na wprost wejścia, znajduje się punkt kontroli dostępu. Pracownicy punktu kontroli dostępu nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Na ścianie naprzeciwko punktu kontroli dostępu znajduje się aparat telefoniczny, z którego można skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci poruszają się po terenie Komendy Miejskiej  Policji w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z punktu kontroli dostępu do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z zamkiem szyfrowym, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody. Brak jest platformy przyschodowej. 

W budynku nie ma windy.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, na końcu prawego skrzydła holu głównego. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na parkingu nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Komunikacja dla osób niesłyszących: http://www.elblag.policja.gov.pl/o01/kontakt/komunikacja-z-osobami-n/58740,Komunikacja-z-osobami-nieslyszacymi.html

Na teren Komendy Miejskiej Policji w Elblągu można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej, prosimy o kontakt z asp. Jarosławem Wojtowiczem, tel. 47 73 415 16, e-mail: jarosław.wojtowicz@elblag.ol.policja.gov.pl 

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności w KMP w Elblągu Jakubem Sawickim 47 73 412 06, e-mail: jakub.sawicki@elblag.ol.policja.gov.pl. 

 

Powrót na górę strony