ETYKA ZAWODOWA I KULTURA UCZCIWOŚCI

ETYKA ZAWODOWA I KULTURA UCZCIWOŚCI

Policjant lub pracownik Policji, który posiada informacje, mogące w jego ocenie świadczyć o popełnieniu przez innego policjanta lub pracownika Policji przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowego, niezwłocznie przekazuje je bezpośredniemu przełożonemu. Policjant lub pracownik Policji, który uzyskał takie informacje może – pomijając drogę służbową – przekazać je wyższemu przełożonemu lub kierownikowi jednostki organizacyjnej będącemu organem Policji, albo innemu nadrzędnemu organowi Policji lub komórce organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Policji.

Policjant lub pracownik Policji, który posiada informacje, mogące w jego ocenie świadczyć o popełnieniu przez innego policjanta lub pracownika Policji przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowego, niezwłocznie przekazuje je bezpośredniemu przełożonemu. Policjant lub pracownik Policji, który uzyskał takie informacje może – pomijając drogę służbową – przekazać je wyższemu przełożonemu lub kierownikowi jednostki organizacyjnej będącemu organem Policji, albo innemu nadrzędnemu organowi Policji lub komórce organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Policji.

Zgodnie z art. 225 - Kodeksu Postępowania Administracyjnego

§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.

§ 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku.

Od 2004 roku w Policji funkcjonuje sieć policyjnych pełnomocników ds. ochrony praw człowieka. Podejmują oni działania szkoleniowe, między innymi dotyczące zapobiegania nadużyciom przez policjantów, wielokulturowości i różnorodności. Ściśle współpracują z instytucjami państwowymi, instytucjami pozarządowymi i organizacjami międzynarodowymi.  Ich praca oparta jest między innymi na centralnie zaplanowanych obszarach zadaniowych.

Od 2013 roku w okresach trzyletnich, realizowane były tzw. Główne kierunki działalności edukacyjno - informacyjnej w zakresie ochrony praw i wolności człowieka oraz strategii równych szans w Policji.

Od 2019 roku realizowany jest – „Plan działalności edukacyjno – informacyjnej w zakresie ochrony praw i wolności człowieka w policji na lata 2019-2020”.

W ramach tych kierunków szkoli się m.in. na temat praktycznych aspektów ochrony tzw. sygnalistów oraz walki ze środowiskową zmową milczenia, a także o skutecznej reakcji na ujawnione lub domniemane przypadki tortur oraz innych form nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Na chwilę obecną wewnątrz instytucji realizowany jest „Program wzmacniania uczciwości i zwalczania korupcji w Policji na lata 2020-2023”. Jednym z celów szczegółowych programu jest wzmacnianie kultury uczciwości oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej w Policji w zakresie działania ukierunkowanego na wzmocnienie przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu etyki i uczciwości, zapewnienie doradztwa etycznego oraz doskonalenia warunków sprzyjających ujawnianiu nieprawidłowościom w formacji (ochrona tzw. sygnalistów). Podnoszenie świadomości o pozytywnej roli sygnalistów oraz doskonalenia ścieżki bezpiecznego informowania o nieprawidłowościach jest bardzo istotnym elementem z punktu widzenia interesów formacji, która powinna dążyć do eliminowania nieprawidłowości i nadużyć, a przede wszystkim zapobiegać możliwym naruszeniom prawa. Jest to o tyle istotna kwestia, gdyż jak wynika z raportu dot. nadużyć (Report to the Nations 2020 – 11. edycja raportu ACFE), informacje od sygnalistów pomagają wykryć ponad 40% zgłoszonych nadużyć.

Zgłoś przestępstwo w Policji:

https://policja.pl/pol/antykorupcja/24556,Zglos-korupcje-w-Policji.html
Złóż skargę lub wniosek:

http://policja.pl/pol/kontakt/skargi-i-wnioski/895,Informacja-dotyczaca-sposobu-zlozenia-skargiwniosku-w-Komendzie-Glownej-Policji.html
Jeżeli uważasz, że Twoje prawa są naruszane lub chcesz podzielić się opinią, uzyskać pomoc przy opracowywaniu materiału, pracy, artykułu z zakresu ochrony praw i wolności człowieka w działaniach Policji - skontaktuj się z Zespołem ds. Ochrony Praw Człowieka:

https://isp.policja.pl/isp/prawa-czlowieka-w-poli/9009,Kontakt.html
Więcej informacji na temat instytucji sygnalisty w Policji można znaleźć na stronach:

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji - Profilaktyka korupcyjna
Szkoła Policji w Słupsku - Przestępstwa o charakterze korupcyjnym i rola sygnalisty
Stołeczny Magazyn Policyjny - Sygnalista w Policji - sprzymierzeniec czy wróg?
Informacyjny Serwis Policyjny - Wiem i powiem. Ochrona sygnalistów i dziennikarskich źródeł informacji.
Portal prawo.pl - Sygnalista w Policji, luka w przepisach
It's all about compliance - Sygnaliści w służbach mundurowych
Centrum Szkolenia Policji - Kwartalnik Policyjny - Międzynarodowe i europejskie podejście do zapobiegania i zwalczania korupcji. Wybrane zagadnienia

Pliki do pobrania

  • 412.76 KB
Powrót na górę strony