Zakres działania

INFORMACJA O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W ELBLĄGU I KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ELBLĄGU

Komendant Miejski Policji w Elblagu jest organem administracji rządowej na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Jest odpowiedzialny za ochronę bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu i miasta.

W granicach swych zadań Policja wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu:

  • rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń;
  • poszukiwania osób ukrywających się przed policją, prokuraturą, sądami oraz
  • poszukiwania osób zaginionych.

Policja wykonuje również czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie określonym w ustawach.

Komendant Miejski Policji w Elblągu podlega nadzorowi Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie oraz Staroście.

Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, po zasięgnięciu opinii Starosty albo Prezydenta Miasta.

Komendant Miejski Policji w Elblągu wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Komendant Miejski Policji w Elblągu jest szefem wszystkich policjantów na terenie na terenie swojego działania i koordynuje funkcjonowanie podległych mu jednostek Policji na terenie miasta na prawach powiatu i powiatu.

Komendant Miejski Policji w Elblągu składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jest zobowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań.

Strukturę organizacyjną Komendy oraz szczegółowe informacje na temat zadań np. wydziałów w komendzie, pokazuje Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

 znajdziesz na stronie internetowej, patrz link w tekście.

W Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu prowadzona jest strona internetowa oraz strona BIP, patrz linki w tekście.

Głowna siedziba Komendy Miejskiej Policji w Elblągu znajduje się przy al. Tysiąclecia 3 w Elblągu.

W Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś pokrzywdzonym lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Poniższy film jest tłumaczeniem tekstu na polski język migowy (PJM).

Film Zakres dzialań KMP w Elblągu

Opis filmu: Zakres dzialań KMP w Elblągu (PJM)

Pobierz plik Zakres dzialań KMP w Elblągu (format mp4 - rozmiar 31.1 MB)

 

 

Powrót na górę strony